پست Masonry – گرید بسیک

ویژگی های پست گرید Masonry

 • منبع سفارشی نوع پست
 • اقلام سفارشی کل
 • صفحه نمایش 3 سبک (نمایش همه، بار بیشتر، بار تنبل)
 • 39 آیتم سبک
 • نمایش / فیلتر پنهان
 • تنظیمات مورد در هر ردیف
 • فاصله بین اقلام شبکه را تنظیم کنید
 • 3 سبک بارگذاری انیمیشن (هیچ، پیش فرض، محو شدن در)
 • 20 مورد محصولات سبک
 • سفارش / ترتیب اقلام سفارش
 • دکمه بارگذاری بیشتر را طراحی کنید
 • لیست فیلتر طراحی
 • لیست فیلتر سفارشی
 • گزینه های طراحی پیشرفته

مقیاس شبکه

سبک مورد: مقیاس با چرخش

طرف شبکه

سبک مورد: محو شدن با محتوای جانبی

آیکون شبکه

سبک مورد: پایین اسلاید با آیکون

تلنگر شبکه

سبک مورد: تلنگر عمودی

شبکه بدون انیمیشن

سبک مورد: بدون انیمیشن

گرید اسلاید کردن

سبک مورد: برو بالا اسلاید کردن

اولین گرید متن

سبک مورد: ابتدا متن

گره اسلاید چپ

سبک مورد: اسلاید از سمت چپ

گرید اسلاید بالا

سبک مورد: اسلاید از بالا